Giá 5 kim loại cơ bản


Biến động giá 5 kim loại cơ bản: Đồng, Nhôm, Kẽm, Nikem, Chì
(Lịch cập nhật: Cập nhật từng phút)

Đồ thị giá đồng ( Copper)  trong 24 giờ tại thị trường New York
 (Giá tính theo USD trên 01 pound)
Đồ thị giá nhôm ( Aluminium) trong 24 giờ tại thị trường New York
 (Giá tính theo USD trên 01 pound)
[Most Recent Quotes from www.kitco.com][Most Recent Quotes from www.kitco.com]
Đồ thị giá Kẽm (Zince)  trong 24 giờ tại thị trường New York
 (Giá tính theo USD trên 01 pound)
Đồ thị giá Ni ken (Nickel)  trong 24 giờ tại thị trường New York
 (Giá tính theo USD trên 01 pound)
[Most Recent Quotes from www.kitco.com][Most Recent Quotes from www.kitco.com]
Đồ thị giá Chì (Lead)  trong 24 giờ tại thị trường New York
 (Giá tính theo USD trên 01 pound)
 
[Most Recent Quotes from www.kitco.com] 

Liên hệ với chúng tôi